Stakingsaanzegging voor het federale ambt

Gepubliceerd op 22 december 2021 om 17:52

ACV heeft samen met VSOA een stakingsaanzegging ingediend voor het volledige federale openbare ambt.  We zijn vooral misnoegd dat de onderhandelingen met minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter niet vlotten. 

In mei en juni van dit jaar hadden wij intensieve gesprekken en werden er voor een aanzienlijk aantal aspecten, waaronder de eindejaarspremie en maaltijdcheques, concrete fiches opgesteld.  Sedertdien is het echter windstil.

De aangehaalde redenen voor het indienen van de stakingsaanzegging zijn :

  • het uitblijven van maatregelen die de koopkracht van de ambtenaren versterken zoals een herwaardering van de weddeschalen, aangezien de vorige dateert van 2002 ; het uitblijven van de invoering van een volwaardige 13de maand en het uitblijven van de maaltijdcheques ;
  • het uitblijven van tekenen van waardering voor het geleverde werk tijdens de COVID-crisis ;
  • het uitblijven van onderhandelingen met betrekking tot een sectoraal akkoord ;
  • de blijvende lineaire besparingen.

 

Nieuwjaarsbrief aan Minister De Sutter en de regering (persbericht)

1 oktober 2020, een nieuwe regering en een ambitieus regeerakkoord zijn eindelijk een feit. “Zou deze nieuwe start ook nieuwe kansen bieden aan de openbare sector?” stelden wij ons luidop de vraag. Wij zijn nu ruim een jaar verder, tijd om een tussentijdse balans op te maken.

In februari 2020 nodigde Minister De Sutter ons uit onze verwachtingen aan haar te bezorgen en kondigde mevrouw de minister aan tegen midden 2021 een sectoraal akkoord te willen afsluiten.

In mei en juni van dit jaar hadden wij intensieve gesprekken en werden er voor aan aanzienlijk aantal aspecten heel concrete fiches opgesteld, onder andere over de eindejaarspremie en maaltijdcheques.

Sindsdien is het met betrekking tot de onderhandelingen over een sectoraal akkoord windstil.

Enige tekenen van waardering voor het geleverde werk tijdens de COVID-crisis zijn er niet.

Integendeel, de werkdruk verhoogt alsmaar als gevolg van een steeds krapper wordende personeelsbezetting door blijvende lineaire besparingen en een afbouw van personeelsbudgetten. Op veel diensten is de situatie stilaan onhoudbaar, wat zijn weerslag heeft op de openbare dienstverlening.

Een aanvullende telewerkvergoeding werd omwille van budgettaire overwegingen eind september 2021 stopgezet. Dat de federale personeelsleden die tijdens de gehele coronapandemie mede het land draaiende hielden en dit nu nog steeds vanuit telewerk blijven doen, een onkostenvergoeding voor telewerkkosten krijgen die slechts een fractie van hun werkelijke kosten dekt, getuigt van weinig respect voor het werk dat deze telewerkers, vaak in niet-evidente omstandigheden, verrichtten.

Maatregelen die de koopkracht van de ambtenaren versterken blijven uit.

Concreet eisen wij :

  • Een herwaardering van de weddeschalen. De laatste verhogingen dateren van de Copernicushervormingen, bijna 20 jaar geleden.
  • Een volwaardige 13de maand. Reeds meer dan 10 jaar terug werden hierover politieke beloftes gedaan die echter nooit werden gerealiseerd.
  • Het invoeren van de maaltijdcheques.

Tot nu toonde de regering geen bereidheid om de nodige budgettaire middelen vrij te maken.

Wij zijn er ons bewust van dat de gezondheidscrisis de budgettaire evenwichtsoefening er niet eenvoudiger op maakt. De openbare sector mag echter niet het kind van de rekening wordt, zoals maar al te vaak gebeurde in het verleden.

Om onze eisen kracht bij te zetten en met het oog op de budgettaire controle welke is voorzien in februari 2022 diende het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-VSOA vandaag voor het volledig federaal openbaar ambt een stakings- en actieaanzegging indienen die zal ingaan vanaf 14 januari 2022 vanaf om 22u en dit voor onbepaalde tijd.

Wij verwachten van de Minister de Minister van Ambtenarenzaken en van de regering voor 2022 een daadwerkelijke herwaardering van de openbare sector !