Fedmail 13

Gepubliceerd op 25 oktober 2006 om 09:02

Met de huidige regeling voor de mobiliteit is het voor ambtenaren van de federale overheid al mogelijk een betrekking te bekleden en benoemd te worden in een andere federale overheidsdienst.

De bestaande formules hebben echter nooit veel succes gekend. Het aantal ambtenaren dat er in is geslaagd de dienst van oorsprong te verlaten, is altijd beperkt gebleven.

De overheid wil nu de mobiliteit nieuw leven inblazen "om het voor elke ambtenaar mogelijk te maken zijn competenties te valoriseren in een andere openbare dienst".

De grote nieuwigheid in het ontwerp van koninklijk besluit dat de huidige regels zou moeten vervangen, is de interfederale mobiliteit.

Waar gaat het over? Een grote markt van vacante betrekkingen bij de verschillende overheden waardoor ambtenaren een betrekking zouden kunnen bekleden in een andere dienst en er benoemd kunnen worden ?

Toch niet … enkel de ambtenaren van de "gefedereerde" eenheden - lees de ambtenaren van de gewesten en de gemeenschappen - krijgen de mogelijkheid om naar het federaal openbaar ambt te komen.

En de federale ambtenaren? Die moeten het stellen met de belofte van de interministeriële conferentie van de ministers van Ambtenarenzaken dat alles in het werk zal worden gesteld om ook de betrekkingen in de gewesten en de gemeenschappen open te stellen voor de personeelsleden van de andere overheden…

Voor de mobiliteit van de gewestelijke ambtenaren naar het federaal openbaar ambt, komt er een in de ministerraad overlegd Koninklijk besluit dat de gelijkwaardigheid van de graden zal vastleggen.

Om de weging en de functieclassificatie bekommert men zich nauwelijks.

Nog een nieuwigheid: de ambtenaren vanaf 55 jaar met 20 jaar anciënniteit van wie de functie "in overtal" wordt beschouwd in het federaal openbaar ambt, krijgen de kans naar een andere openbare dienst te trekken, vooral naar de gemeenten via een terbeschikkingstelling en op voorwaarde dat het bestuur dat de ambtenaar ontvangt de bezoldiging volledig of gedeeltelijk op zich neemt.

We vragen ons af wat de reactie zal zijn van de collega's van de gemeenten die hun eigen statuut constant onder druk zien staan omdat hun bestuur de neus ophaalt voor statutaire aanwervingen…

En dat wordt allemaal stilletjes onderhandeld in comité B dat bevoegd is voor de federale overheid.

Het is duidelijk dat wij voor zo'n knoeiwerk geen protocol van akkoord konden ondertekenen.

Dit "mobiliteitsplan" is natuurlijk wel ambitieus … maar wij vrezen voor een operatie "dropping" van politieke vriendjes op betrekkingen bij de federale overheid.

Volgens de overheid zijn dat natuurlijk loze beschuldigingen.

DE GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN
De inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen van niveau A zijn bijna afgerond. Een groot deel van die opleidingen zal plaatsvinden in de eerste helft van 2007.
De gecertificeerde opleidingen van de niveaus C en B zijn nog altijd aan de gang.

Voor niveau D is zopas een eerste reeks van 16 opleidingen gevalideerd. Inschrijven kan vanaf half november en de eerste opleidingen zouden moeten plaatsvinden in mei 2007.

Goed nieuws : op 1 januari 2007 worden de competentietests van een aantal functiefamilies (dossierbeheer) - eindelijk - vervangen door gecertificeerde opleidingen.

DE COMPETENTIETOELAGE
De competentietoelage 2006 is in september 2006 uitbetaald. Dit is het resultaat van de loopbaanhervorming. Mooie beloning voor de geleverde inspanningen, niet ?

SELOR
De tweede Talent@Public van Selor was een succes. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2006 zijn meer dan 12.000 bezoekers in Thurn & Taxis kennis komen maken met talrijke openbare diensten.
Felicitaties voor de organisatoren.
Het ACV-Openbare Diensten was natuurlijk ook aanwezig. Het is voor een vakbond een unieke gelegenheid om eens op een andere manier in de belangstelling te komen dan met één of andere betoging.
Het ACV-Openbare Diensten, partner van de openbare diensten.

DE INDEXERING VAN DE LONEN
Eind september 2006 heeft de nieuwe gezondheidsindex de spilindex overschreden.
Dat betekent dat de lonen, toelagen en vergoedingen van het rijkspersoneel op 1 november 2006 met 2% worden opgetrokken